ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးရံုး

၀န္ႀကီးဌာနသတင္းဓာတ္ပံုမ်ား

နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး

ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး

ပထမရက္ (၁၀၀) ကာလအတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားအား အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးရဲႏုိင္ မွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ်က္

အစိုးရသစ္၏ ပထမရက္ (၁၀၀) ကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအား (၁၂-၈-၂၀၁၆) ရက္ေန႕တြင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၏ ပထမရက္ (၁၀၀) ကာလအတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားအား အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးရဲႏုိင္ မွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ်က္ အျပည့္အစုံအား ၾကည့္ရႈေလ့လာႏုိင္ပါသည္။