ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ေဆာ့ေလာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့သည့္ ထန္းဒမ္တံတား ျပန္လည္ျပဳျပင္ျပီးစီး

by Thinmbadm1n / Dec 19, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္

   ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ေဆာ့ေလာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ လန္ဆယ္-လကင္လမ္းေပၚရွိ ထန္းဒမ္ႏွစ္ထပ္ သံေပါင္ ေပ ၁၄၀ ေဘလီတံတားသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေရစီးႏွင့္အတူ ေမ်ာပါလာသည့္ ေက်ာက္တုံးမ်ား၊ သစ္တုံးမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ ထိခိုက္မႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေရလယ္တုိင္ ေအာက္ခံေျမသား ေရတိုက္စားမႈေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ တံတားေရလယ္တိုင္မွာ တိမ္းေစာင္းသြားခဲ့ၿပီး တံတားသံေပါင္ရက္မႏွင့္ ႏွစ္ေပခန္႕ ကြာဟသြားေၾကာင္း ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ သတင္းေပးမႈအရ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႀကီးၾကပ္ေရးရုံးမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ဆန္႕ ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ေျမျပင္ကြယ္းဆင္းစိစစ္ခဲ့ၿပီး  ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ႏို၀င္ဘာလ မွ စတင္၍ အဆိုပါတံတားအား ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စီမံ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

  ယခုအခါ လန္ဆယ္-လကင္လမ္းေပၚရွိ ထန္းဒမ္ႏွစ္ထပ္သံေပါင္ ေပ ၁၄၀ ေဘလီတံတား အား နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသနွင့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၏ ညွိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈအရ ထန္းဒမ္းတံတားပ်က္စီးမႈမ်ားကုိ Augusta Co.,Ltd က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ဒုတိယပတ္တြင္  ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။