ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္အား Terra People Association (TPA) ၏ Project Manager ျဖစ္သူ Ms. Shibata Kyoko လာေရာက္ေတြ႔ဆံု

by Thinmbadm1n / Sep 26, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္

     နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္အား Terra People Association (TPA) ၏ Project Manager ျဖစ္သူ Ms. Shibata Kyoko သည္ ယေန႔ ေန႔လည္ (၁၃:၀၀) နာရီတြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ တြင္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

     ထိုသို႔ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ TPA မွ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) တြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမွု အေျခအေနမ်ား၊ က်န္ရွိသည့္ စီမံကိန္း ကာလအတြင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ အေျခအေနမ်ား၊ TPA ၏ ေဒသဘက္စုံဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ သက္တမ္းတိုးေဆာင္ရြက္ေရး ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြး ပါသည္။