နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း

   နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအဖြဲ႕သည္ နယ္စပ္ေဒသနွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးကို စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ "နယ္စပ္ေဒသနွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ" ကို နိုင္ငံေတာ္ျငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႕၏ ၂၅-၅-၈၉ ရက္စြဲပါ အမိန္႕အမွတ္ (၂၃/၈၉)ျဖင့္ အဖြဲ႕ဝင္ (၅) ဦးျဖင့္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျပီး၊ အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရာ ယခုအခါ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ရံုး၏ ၁၁-၁၁-၂၀၁၆ ရက္စြဲပါ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ (၇၂/၂ဝ၁၆)ျဖင့္ အဖြဲ႕ဝင္ (၂၆) ဦး ျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္-

စဥ္
 

   အမည္/ရာထူး/ဌာန
 

တာ၀န္
 

(က)

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္

ဥကၠ႒

(ခ)

ဒုတိယသမၼတ (၁)

ဒုတိယဥကၠ႒
 

(ဂ)

ဒုတိယသမၼတ (၂)

ဒုတိယဥကၠ႒
 

(ဃ)

ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္

အဖြဲ႕၀င္
 

(င)

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး         (ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန)

အဖြဲ႕၀င္
 

(စ)

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး (ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန)

အဖြဲ႕၀င္
 

(ဆ)

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး (ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုး၀န္ႀကီးဌာန)

အဖြဲ႕၀င္
 

(ဇ)

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အားလုံး (၁၄) ဦး

(တုိင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕)

အဖြဲ႕၀င္
 

(စ်)

ညွိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ)

အဖြဲ႕၀င္
 

(ည)

တပ္မေတာ္ စစ္ဘက္ေရးရာလုံၿခဳံေရးအရာရွိခ်ဳပ္

အဖြဲ႕၀င္
 

(ဋ)

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးး                             (ျပည္သူ႔စစ္ႏွင့္နယ္ျခားတပ္မ်ားညႊန္ၾကားေရးမွဴးးရုံး)

အဖြဲ႕၀င္
 

(ဌ)

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး                            (နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန)

အတြင္းေရးမွဴးး

(ဍ)

ဒုတိယ၀န္ႀကီး                                 (နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန)

တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴးး
 

 

 ဗဟုိေကာ္မတီ၏ တာဝန္မ်ား

(က)

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း၊

(ခ)

ဝန္ႀကီးဌာနကေရးဆြဲၿပီး လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွတဆင့္ တင္ျပလာေသာႏွစ္တုိ ႏွစ္ရွည္ ပင္မစီမံကိန္းမ်ားကို အတည္ျပဳျခင္း၊ လမ္းညႊန္ျခင္း၊ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း၊

(ဂ)

နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ လတ္တေလာေဆာင္ရြက္ရန္သင့္သည့္  ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ခ်မွတ္ေပး၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း၊

(ဃ)

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စာေပ၊ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးကို ေရွး႐ႈလ်က္ လုပ္ငန္းအစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း၊

(င)

နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ တင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးႏွင့္ နယ္ေျမေအးခ်မ္းသာယာေရး အေျခအေနမ်ားကို ထိန္းသိမ္းသည့္ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း၊

(စ)

တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္သင့္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဒသမ်ားကို သတ္မွတ္ႏုိင္ရန္ အဆံုးအျဖတ္ျပဳ ျခင္း

 

ဗဟုိေကာ္မတီ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား

(က)

လုပ္ငန္းေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းရမည္။

(ခ )

လုပ္ငန္းေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးးတို႔ကို သတ္မွတ္ေပးရမည္။ လိုအပ္လွ်င္ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးးတို႔ကို သတ္မွတ္ေပးႏိုင္သည္။

    နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအဖြဲ႕သည္ ‘နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖဳိး တိုးတက္မႈအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ’ ကို နိုင္ငံေတာ္ျငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕၏ ၃၁-၅-၈၉ ရက္ေန႕တြင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၂၄/၈၉) ျဖင့္ အဖြဲ႕ဝင္ (၁၇) ဦးျဖင့္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျပီး၊ အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရာ ယခုအခါ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတရုံး၏ ၁၆-၁၁-၂၀၁၆ ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကာ္္ျငာစာအမွတ္ (၇/၂၀၁၆) ျဖင့္ အဖြဲ႕ဝင္ (၃၃) ဦး ျဖင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီကို ေအာက္ပါအတိုင္း အဆင့္ဆင့္ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္း၍ လုပ္ငန္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္-

စဥ္

အမည္/ရာထူး/ဌာနတာ၀န္

 

(က)

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး (နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန)

ဥကၠ႒

(ခ)

ဒုတိယ၀န္ႀကီး (ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန)

အဖြဲ႕၀င္

(ဂ)

ဒုတိယ၀န္ႀကီး (ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံရံုး၀န္ႀကီးဌာန)

အဖြဲ႕၀င္

(ဃ)

ဒုတိယ၀န္ႀကီး (စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန)

အဖြဲ႕၀င္

(င)

ဒုတိယ၀န္ႀကီး (ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန)

အဖြဲ႕၀င္

(စ)

ဒုတိယ၀န္ႀကီး (စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန)

အဖြဲ႕၀င္

(ဆ)

လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအားလံုး

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔

အဖြဲ႕၀င္

(ဇ)

ဒုတိယတပ္မေတာ္စစ္ဘက္ေရးရာလံုၿခံဳေရးအရာရွိခ်ဳပ္

အဖြဲ႕၀င္

(စ်)

အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ (သမၼတရံုး၀န္ႀကီးဌာန)

အဖြဲ႕၀င္

(ည)

အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ (ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန)

အဖြဲ႕၀င္

(ဋ)

အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ (သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန)

အဖြဲ႕၀င္

(ဌ)

အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ (လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန)

အဖြဲ႕၀င္

(ဍ)

အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ (အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန)

အဖြဲ႕၀င္

()

အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ (ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန)

အဖြဲ႕၀င္

(ဏ)

အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ (က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန)

အဖြဲ႕၀င္

(တ)

အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ (ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန)

အတြင္းေရးမွဴး

(ထ)

အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ (လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန)

အဖြဲ႕၀င္

(ဒ)အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ (တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန)အဖြဲ႕၀င္
(ဓ)ဒုတိယ၀န္ႀကီး (နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန)အတြင္းေရးမွဴး
(န)ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန)တြဲဘက္ အတြင္းေရးမွဴးး

 

လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား

(က)၀န္ႀကီးဌာနက ေရးဆြဲတင္ျပေသာ ႏွစ္တုိ၊ ႏွစ္ရွည္ ပင္မစီမံကိန္းမ်ားကိုစိစစ္၍ ဗဟို ေကာ္မတီသို႔ တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္ ရယူျခင္း၊
(ခ)ဗဟိုေကာ္မတီက အတည္ျပဳၿပီးသည့္ ႏွစ္တုိ၊ ႏွစ္ရွည္ ပင္မစီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လမ္းညႊန္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၊
(ဂ)ဗဟိုေကာ္မတီက လတ္တေလာေဆာင္ရြက္ရန္ ခ်မွတ္ေပးသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လမ္းညႊန္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၊
(ဃ)ဗဟိုအဆင့္တြင္ လုပ္ငန္းဆပ္ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ တာဝန္မ်ား သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊
(င)ေဒသဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ တာဝန္မ်ားသတ္မွတ္ေပး   ျခင္း၊
(စ)လုပ္ငန္းဆပ္ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္  ေဒသဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားအား က႑အလိုက္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲတင္ျပေစ၍ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း၊
(ဆ)ဝန္ႀကီးဌာန၊ လုပ္ငန္းဆပ္ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္  ေဒသဆုိင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီ မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို   ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေပးျခင္း၊
(ဇ)ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊  ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
(စ်)ဘ႑ာေငြရရွိေရး၊ ခြဲေဝသံုးစြဲေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လိုအပ္သလို စီမံေဆာင္ရြက္   ျခင္း၊
(ည)ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဒသအတြင္းရွိသတ္မွတ္ထားေသာေဒသမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ လ်က္ရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အထူးခံစားခြင့္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊
(ဋ)ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဒသမ်ား သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ ဝန္ႀကီးဌာနက တင္ျပလာလွ်င္ဗဟိုေကာ္မတီသို႔ စိစစ္တင္ျပျခင္း၊
(ဌ)မိမိ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ဗဟိုေကာ္မတီသို႔ တင္ျပအစီရင္ခံျခင္း။

 

   နယ္စပ္ေဒသနွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီသည္ ဗဟိုေကာ္ မတီက  ခ်မွတ္ေပးသည့္ မူဝါဒမ်ားနွင့္အညီ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ၃၁-၅-၈၉ ရက္ေန႕မွ  စတင္၍ လုပ္ငန္းဆပ္ေကာ္မတီ (၁၃) ခု ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရာ ၃-၁ဝ-၉၄ ရက္ေန႕တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ နယ္စပ္ေဒသနွင့္  တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္မွဳ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အစည္းအေဝး (၃/၉၄) ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ လည္းေကာင္း၊  နိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး၏ ၂ဝ-၄-၂ဝ၁၁ ရက္စြဲပါ  အမိန္႕ ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၆/၁၁) အရ လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းနွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဝန္ၾကီးဌာနမ်ားမွ  ဝန္ၾကီး/ဒုတိယဝန္ၾကီး မ်ားအား ဥကၠဌအျဖစ္  တာဝန္ေပးအပ္၍ ဌာနဆိုင္ရာ အၾကီးအကဲမ်ား ပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္း ဆပ္ေကာ္မတီ (၁၈) ခု ကိုလည္းေကာင္း၊ နိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး၏  ၂၄-၈-၂ဝ၁၂  ရက္စြဲပါ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၆ဝ/၂ဝ၁၂)ျဖင့္ "လုပ္ငန္း ဆပ္ေကာ္မတီ(၁၃)ခု" ကိုလည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ရံုး၏  ၁၆-၁၁-၂၀၁၆  ရက္စြဲပါ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၈/၂၀၁၆)ျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း "လုပ္ငန္းဆပ္ေကာ္မတီ( ၇ )ခု" ကိုျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္- 

 

(က)

လမ္း/တံတားလုပ္ငန္းဆပ္ေကာ္မတီ

 

(ခ)

က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းဆပ္ေကာ္မတီ၊

 

(ဂ)

ပညာေရးလုပ္ငန္းဆပ္ေကာ္မတီ၊

 

(ဃ)

စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းဆပ္ေကာ္မတီ

 

(င)

စြမ္းအင္လုပ္ငန္းဆပ္ေကာ္မတီ၊

 

(စ)

သာသနာေရးလုပ္ငန္းဆပ္ေကာ္မတီ

 

(ဆ)

လူမႈ၀န္ထမ္းလုပ္ငန္းဆပ္ေကာ္မတီ

   နယ္စပ္ေဒသနွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ ၁၃-၆-၈၉ ရက္ေန႕မွစ၍  သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ တိုင္းမွဴးမ်ား၊ ျပည္နယ္ဥကၠ႒ မ်ားမွ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ  ေဒသဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီ (၁၁) ခုကို  ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျပီး၊ ခရိုင္၊ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္အထိ  လုပ္ငန္း  ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္း  ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ နိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး၏ ၂ဝ-၄-၂ဝ၁၁ ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္  (၆/၁၁) အရ  ေဒသဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒ မ်ားအျဖစ္ တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္  ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ားအား တာဝန္ေပးအပ္၍  ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္။ ၂-၅-၂ဝ၁၂ ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ နယ္စပ္ေဒသနွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး  လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အစည္းအေဝး အမွတ္စဥ္ (၁/၂ဝ၁၂) ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ  ေအာက္ပါအတိုင္း "ေဒသဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီ (၉) ခု" ကို ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္း  ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္-

 

(က)

ကခ်င္ျပည္နယ္ေဒသဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီ

 

(ခ)

ရွမ္းျပည္နယ္ ေဒသဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊

 

(ဂ)

ကယားျပည္နယ္ေဒသဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊

 

(ဃ)

ကရင္ျပည္နယ္ေဒသဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီ

 

(င)

မြန္ျပည္နယ္ေဒသဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီ

 

(စ)

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးေဒသဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီ

 

(ဆ)

ရခိုင္ျပည္နယ္ေဒသဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီ

 

(ဇ)

ခ်င္းျပည္နယ္ေဒသဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊

 

(စ်)

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး ေဒသဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီ