နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးရဲနိုင္အား ကုလသမဂၢ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္ (WFP) ၏ Deputy Country Director ျဖစ္သူ Mr. Marcus Prior လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Dec 14, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးရဲနိုင္သည္ ကုလသမဂၢ ကမၻာ့ စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္ (WFP) ၏ Deputy Country Director ျဖစ္သူ Mr. Marcus Prior အား (၁၄-၁၂-၂၀၁၈) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၁၁:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံ ေတြ႕ဆုံ ခဲ့ပါသည္။

          ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ WFP မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ နိုင္ငံဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္ (Country Strategic Plan 2018-2022) ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ စားနပ္ရိကၡာေထာက္ပံ့ေရး၊ အာဟာရ ေထာက္ပံ့ေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ ေနာင္တြင္ ဆက္လက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သေဘာထား အျမင္မ်ား ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။