နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ Terra People Association (TPA) တို႔အၾကား နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Dec 04, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္

     နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ Terra People Association (TPA) တို႔အၾကား နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနားအား ယေန႔ (၁၁:၀၀) နာရီတြင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္၊ ဦးစီးဌာနမ်ားမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ Terra People Association မွ Country Representative ျဖစ္သူ Ms. SHIBATA Kyoko ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

     အခမ္းအနားတြင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္မွ အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး Terra People Association မွ Country Representative ျဖစ္သူ Ms. SHIBATA Kyoko မွ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

     ထို႔ေနာက္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲႏိုင္ႏွင့္ Terra People Association မွ Country Representative ျဖစ္သူ Ms. SHIBATA Kyoko တို႔မွ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာအား လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကၿပီး အျပန္အလွန္ လဲလွယ္ၾကၿပီး အမွတ္တရ စုေပါင္းဓါတ္ပုံ႐ိုက္ကူးခဲ့သည္။

     ယေန႔ လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာအေနျဖင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္ႏြယ္အက်ိဳးျပဳ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ျခင္း စီမံကိန္းအား ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဟိုပုံးၿမိဳ႕နယ္၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တလုံးႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္တရားၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မတူပီၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃,၀၀၄,၂၀၀) ျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္အထိ စီမံကိန္းကာလ (၄) ႏွစ္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။