နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၏ ျပည္သူ႔အတြက္ပထမတစ္ႏွစ္တာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မွတ္တမ္းဗီဒီယို

first_year: