သင္ၾကားေပးခဲ့သည့္သင္တန္းမ်ား

ေအာက္ပါသင္တန္းမ်ား ကို ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္-
(က)မူလတန္းဆရာအတတ္သင္တန္း(၃)     ႏွစ္
(ခ )အထူးမူလတန္းဆရာအတတ္သင္တန္း(၁)     ႏွစ္
(ဂ )အလယ္တန္းဆရာအတတ္သင္တန္း(၁)     ႏွစ္
(ဃ)ဆရာအတတ္ပညာဒီပလိုမာသင္တန္း(၁)     ႏွစ္
(င )ပညာေရးဘြဲ႔ေပါင္းကူးသင္တန္း(၂)     ႏွစ္
(စ )ပညာေရးဘြဲ႔သင္တန္း(၅)     ႏွစ္
(ဆ)ဘြဲ႔လြန္ပညာေရးဘြဲ႔သင္တန္း(၁)     ႏွစ္
(ဇ )မဟာပညာေရးဘြဲ႔အရည္အခ်င္းစစ္သင္တန္း(၁)     ႏွစ္
(စ်)မဟာဒႆ    န(ပညာေရး)ဘြဲ႔သင္တန္း(၁)     ႏွစ္
(ည)မဟာပညာေရးဘြဲ႔သင္တန္း(၂)     ႏွစ္

    တကၠသိုလ္အဆင့္တိုးျမႇင့္ခ်ိန္မွစ၍ ဆရာ/ဆရာမမ်ားအား ပညာရည္ျမႇင့္ တင္ေပးရန္ တကၠသိုလ္ဆင္းမ်ားအား မိမိတကၠသိုလ္တြင္ မဟာပညာေရးဘြဲ႕သင္တန္းကို လည္းေကာင္း၊ အျခားတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ပါရဂူဘြဲ႔သင္တန္းအထိ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ပသင္တန္း အစီအစဥ္ မ်ားကို လည္းေကာင္း ဆက္လက္ေလ့လာ သင္ယူႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေပးပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားသည္ သင္တန္းကာလအတြင္း ရာထူးတိုးခြင့္ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ မ်ားကိုပါ ခံစားခြင့္ျပဳထားပါသည္။