ေက်ာင္းဆင္းၿပီးေက်ာင္းသားအင္အားစာရင္း

မဟာဒႆသန (ပညာေရး)ဘြဲ႔(၃၅)ဦး၊ မဟာပညာေရးဘြဲ႔ (၉၃)ဦး၊ စုစုေပါင္း (၁၂၈)ဦး အားဘဲြ႕မ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး အဆင့္ျမင့္ မဟာဘြဲ႔ႏွင့္ ပါရဂူဘြဲ႔ သင္တန္းမ်ားကို ဆက္လက္ တက္ေရာက္ခြင့္ ျပဳခဲ့ပါသည္။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္အထိ သင္တန္းသား/သူ ၁၂၄၉၃ဦး ေအာက္ပါအတုိင္း သင္တန္းဆင္း ၿပီးျဖစ္ပါသည္-

က

မဟာပညာေရးဘဲြ႕ 

 ၉၃ ဦး  

မဟာဒႆသန (ပညာေရးဘဲြ႕) 

၃၅ ဦး  

ပညာေရးဘဲြ႕(၁ႏွစ္သင္တန္း) 

၁ဝ၅ဝ ဦး  

ပညာေရးဘဲြ႕(၄ႏွစ္သင္တန္း) 

၁၉၆၁ ဦး  

ပညာေရးဘဲြ႕(ေပါင္းကူး၂ႏွစ္ သင္တန္း) 

၄၄၃ ဦး  

ဆရာအတတ္ပညာဒီပလုိမာသင္တန္း 

၆၃၅ ဦး  

အလယ္တန္းဆရာအတတ္သင္တန္း 

၉၅၆ ဦး  

မူလတန္းဆရာအတတ္သင္တန္း 

၇၀၅၇ ဦး  

စ်

အထူးမူလတန္းဆရာအတတ္သင္တန္း 

၄၆၁ ဦး  

 

စုစုေပါင္း    

၁၂၆၉၁ ဦး