ေခတ္မီေမာ္တာအထည္ခဳုပ္စက္သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁၃) သင္တန္းဖြင္႕ပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပ

by Thinmbadm1n / Jul 11, 2016 / comments

ရန္ကုန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္

     နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနသည္ နယ္စပ္ေဒေသလက္ ၿမိဳ႕ျပေန ျပည္သူမ်ား လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး အတြက္ ျပည္သူ႔အတြက္ ပထမရက္(၁ဝဝ) စီမံကိန္းကို လုပ္ငန္းစဥ္(၉)ရပ္ ခ်မႇတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွီရာ နဝေမျမာက္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္႕ အမ်ိဳးသမီးအိမ္တြင္းမႈ သက္ေမြးလုပ္ငန္း ပညာသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ အေျခခံႏွင္႕ အဆင္႕ျမင္႕ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းမွ တက္ေရာက္ၿပီး တိုင္းရင္းသူေလးမ်ားအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၅၁) ရပ္ကြက္၊  ျမဝတီမင္းႀကီးလမ္းရွိ ဗဟိုေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း၌ ေခတ္မီေမာ္တာအထည္ခ်ဳပ္စက္ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိသည္။


    
     နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္သူ႔အတြက္ ပထမရက္(၁ဝဝ) စီမံကိန္းကာလတြင္ ပထမအႀကိမ္ျဖစ္သည္႕  ေခတ္မီေမာ္တာ အထည္ခ်ဳပ္စက္ သင္တန္းအမွတ္ စဥ္(၁၂)ကို ဖြင္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး သင္တန္းသူ (၉၉)ဦးအား အလုပ္သမားအသိမွတ္ျပဳ ခန္႕အပ္လြြာ ရရွိေရး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အထည္်ခဳပ္ စက္႐ုံ မ်ားတြင္ အလုပ္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္နိုင္ေရးတို႔ကို အလုပ္သမား ညႇြန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာနိုင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းတို႔ႏွင္႕ ခ်ိတ္ဆက္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး သင္တန္း ဆင္း တိုင္းရင္းသူ(၉၉)ဦးသည္ အထည္်ခဳပ္စက္႐ုံ်မားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင္႕ ပထမရက္ (၁ဝဝ) စီမံကိန္း ကာလ အတြင္း ေခတ္မီေမာ္တာ အထည္်ခဳပ္စက္ သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁၃)ကို ယေန႔နံနက္(ဝ၉:ဝဝ)နာရီအခ်ိန္ ဗဟိုေလ့က်င့္ေရးေက်င္း သင္တန္းခန္းမတြင္ က်င္းပျ ပဳလုပ္ခဲ့ရာ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ကိုယ္စား ပညာေရးႏြင္႕ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာန ညႇြန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ဦး တက္ေရာက္အဖြင္႕ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါ သင္တန္းသို႔ နယ္စပ္ေဒသအသီးသီးမွ တိုင္းရင္းသူ(၁ဝ၃)ဦး တက္ေရာက္လ်က္ ရွိၾကာင္းႏွင္႕ သင္တန္းကာလမွာ ရက္သတၱ(၃)ပါတ္ ျဖစ္ပါသည္။