ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္သည့္ဘြဲ႕ႏွင့္ ေအာင္လက္မွတ္

ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္သည့္ဘြဲ႕ႏွင့္ ေအာင္လက္မွတ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-

(က)   မူလတန္းဆရာေအာင္လက္မွတ္

( ခ)    အလယ္တန္းဆရာေအာင္လက္မွတ္

( ဂ)    အထူးမူလတန္းဆရာေအာင္လက္မွတ္

(ဃ)   ဆရာအတတ္ပညာဒီပလိုမာ

( င)    ပညာေရးဘြဲ႕

( စ)    မဟာဒႆ     န (ပညာေရး) ဘြဲ႕

(ဆ)   မဟာပညာေရးဘြဲ႕