ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမး္ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္၏ သမိုင္းအက်ဥ္း

ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမး္ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္၏ သမိုင္းအက်ဥ္းမွာ ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္၊ ရန္ကုန္/ စစ္ကိုင္းအား  ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကီးအကဲ၏ လမ္းညႊန္မႈအရ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ နယ္စပ္ေဒသရွိ တိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ားအား အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ား ဆက္လက္သင္ယူႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္(၆)ခ်က္ျဖင့္ (၂၀၀၀-၂၀၀၁) ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။