ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ားစြမ္းရည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဒီဂရီေကာလိပ္ ႏွစ္အလိုက္ ေက်ာင္းဆင္းအင္အားစာရင္း