ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ ခ်င္းျပည္နယ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Dec 24, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာလ  ၂၃ ရက္

   နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဆလိုင္းလ်န္လြယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ လုံၿခဳံေရး ႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးဟန္ဝင္းေအာင္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၁) ရက္ မွ (၂၃) ရက္အထိ ခ်င္းျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့သည္။

       ဒီဇင္ဘာ (၂၁) ရက္တြင္ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လွ်က္ရွိေသာ အိုင္ကြန္ - အိုင္ရ္ဘြာလ္- ေၾကာင္ေဟြ႕- ေကာ့ဆဲ ေျမလမ္း (၃၉/၀)မိုင္ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမွ လမ္းအရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေစေရး၊ သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္အညီ ေစတနာထား ႀကိဳးပမ္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ လမ္းၫႊန္မွာၾကား၍ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္လွည့္လည္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

         ထို႔ေနာက္ ဖလမ္းၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ေဒသခံၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံသည္။

          ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ ဒီဇင္ဘာလ(၂၂)ရက္တြင္  ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ သီကီရ္(ခ) ေက်း႐ြာသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ သီကီရ္-သဘာဝဥယ်ာဥ္သြားလမ္း ေျမလမ္း (၁၃/၄)မိုင္အနက္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးခဲ့ေသာ ေျမလမ္း(၆/၄)မိုင္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးသည္။

     ထို႔ေနာက္ သီကီရ္ေက်း႐ြာတြင္ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို   လွည့္လည္ၾကည့္ရႈ႕စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး သီကီရ္ေက်း႐ြာ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လမ္း၊ ေရ၊ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ တည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ  ကိစၥရပ္မ်ား     ညႇိႏႈိင္းေပါင္းစပ္ ျဖည့္ဆည္း ေပးခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ေရအသုံးခ်မႈစီမံခန႔္ခြဲေရးဦးစီးဌာန၊ တည္ေဆာက္ေရး(၃)မွ တာဝန္ယူ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့ေသာ သီကီရ္ေရေလွာင္တမံသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ေရေလွာင္တမံမွ သီကီရ္ေဒသ အတြင္းရွိ ေက်း႐ြာ (၁၁) ႐ြာ ေရေပးေဝေရးကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ မွာၾကားခဲ့သည္။

        ဒီဇင္ဘာလ (၂၃) ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဟားခါးၿမိဳ႕မွတစ္ဆင့္ ေဝဘူလၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ေဒသခံၿမိဳ႕မိ/ၿမိဳ႕ဖမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံသည္။

     နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္  ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ  ေက်း႐ြာေပါင္း (၁၃)႐ြာကို အက်ိဳးျပဳမည့္ အရွည္ (၃၉/၀) မိုင္ရွိ အိုင္ကြန္- အိုင္ဘြာလ္-ေၾကာင္ေဟြ႕-ေကာဆဲ လမ္းကို ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေျမလမ္း(၁၃/၀)မိုင္၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေျမလမ္း (၁၃/၀) မိုင္ ႏွင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပထမ (၆) လဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေျမလမ္း (၂/၀) မိုင္ စုစုေပါင္းလမ္းမိုင္ (၂၈/၀)မိုင္ ေဖာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဒုတိယ(၁၂) လ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေျမလမ္း (၅/၀) မိုင္ ႏွင့္က်န္ရွိသည့္ ေျမလမ္း (၆/၀) မိုင္တို႔ကို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။