ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E Mr. Tim Enderlin လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / May 22, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၂၂

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ကို ျမန္မာနိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E Mr. Tim Enderlin ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ယေန႕ေန႕လည္ (၁၃:၃၀) နာရီတြင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

          ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသတည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး၊ နယ္စပ္ေဒသမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ နယ္စပ္ေဒသေနျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ နယ္စပ္ေဒသရွိလူငယ္မ်ား၏ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံ Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) တို႔ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၆.၄) သန္းျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဆိုင္ရာ လမ္းတံတားက႑၊ ပညာေရးက႑၊ က်န္းမာေရးက႑၊ ေရရရွိေရးက႑၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ႏွင့္ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးက႑မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ား အေပၚဆန္းစစ္ျခင္း၊ သုံးသပ္အကဲျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ အေတြးအျမင္မ်ား၊ အလားတူ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ SWISSAID တို႔ ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၆  ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ   (၃.၀၃) သန္းျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို Substainable Development ျဖစ္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ဆက္လက္ၿပီး အဆိုပါ SWISSAID ႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃.၀၀၃) သန္းျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဘက္စုံ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းကို Memorandum of Understanding (MoU) လက္မွတ္ေရးထိုး ေဆာင္႐ြက္နိုင္ေရးအတြက္ စီမံေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈအေျခအေနမ်ား၊ ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံအေနျဖင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ နယ္စပ္ေဒသ ဘက္စုံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသရွိလူငယ္မ်ား၏ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မည့္အေျခအေနမ်ားကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ရင္းႏွီး ပြင့္လင္းစြာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

          အဆိုပါေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။