ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Dec 01, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္

        နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္သည္ တာဝန္ရွိသူမ်ားလိုက္ပါလ်က္ (၂၉-၁၁-၂၀၁၈) ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရာ ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပု၊ လုံျခဳံေရး ႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဖုန္းတင့္ ၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္  ေလဆိပ္ခန္းမေဆာင္၌  ေတြ႕ဆုံ၍ ရခိုင္နယ္ေျမေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး၊ လမ္းတံတားေဖာက္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာတည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအား ထပ္မံေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးကိစၥရပ္မ်ားအား ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။

   ဆက္လက္၍ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ပႏၵဴသို႔ ေရာက္ရွိ ၍ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ယူေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ (၁၀၀)လုံး ကိုၾကည့္ရွုစစ္ေဆးခဲ့ၿပီးေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားေနရာခ်ထားေပးနိုင္ေရးအတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ထံ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ကာ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ေဒသခံမ်ား တင္ျပခ်က္အေပၚ  ညႇိႏႈိင္းျဖည့္ဆည္း ေပးခဲ့သည္။

   ထို႔ေနာက္ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္  ၂၀၁၂-၂၀၁၃ခုႏွစ္ ရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ ေမာင္ေတာ- ေဝသာလီ- ဥေဒါင္းကြန္ကရစ္လမ္း(၁၃/၀)မိုင္ လမ္းႏွင့္ ေအးရွားေဝါလ္ ကုမၸဏီမွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အငူေမာ္- အင္းဒင္- ေက်ာက္ပႏၵဴ- ဥေဒါင္း ကြန္ကရစ္လမ္းအား စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ားျဖင့္ ေဖာက္လုပ္ေနမႈအေျခအေနအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး လိုအပ္သည္မ်ား ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းေပးခဲ့သည္။     

    ညေနပိုင္းတြင္ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ႑ာႏွစ္ ပထမ(၆)လပတ္ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ ေရႊဇား-ျပင္ျဖဴကြန္ကရစ္လမ္း(၁/၃)မိုင္သို႔ ေရာက္ရွိ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ရွင္းလင္းေဆာင္၌ တာဝန္ခံအင္ဂ်င္နီယာမွ လမ္းေဖာက္လုပ္ထားရွိမႈ အေျခအေန ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္ အေပၚ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက လိုအပ္သည္မ်ား မွာၾကားခဲ့သည္။

          ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ ျပင္ျဖဴ- လွဖိုးေခါင္- က်ီးကန္းျပင္ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း ျပဳျပင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈအေျခအေနမ်ားအား ဆက္လက္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့သည္။

   ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္(၃၀-၁၁-၂၀၁၈)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဘူးသီးေတာင္- ေတာင္ပဇာလမ္းပိုင္းသို႔ သြားေရာက္၍ လမ္းေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ရန္ ၾကည့္ရွုစစ္ေဆးခဲ့သည္။

     ဆက္လက္၍ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ပဇာေက်းရြာရွိ  ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာႏွစ္ ရန္ပုံေငြျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ(၆၃)လုံးတြင္ ေနရာခ်ထားၿပီးေသာ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား (ၿမိဳ/သက္)မ်ား အေျခတက် ေနထိုင္မႈမ်ားအား ၾကည့္ရွုစစ္ေဆး၍ ဆိုလာမီးမ်ား ေထာက္ပံ့ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ေနထိုင္သူမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ညႇိႏႈိင္းျဖည့္ဆည္း ေပးခဲ့သည္။ 

      ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပလႅင္ျပင္- ေအာင္ဒိုင္- က်က္ေတာျပင္ ကြန္ကရစ္လမ္း(၃/၁)မိုင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈအား လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ေရႊမင္းဂံလမ္းဆုံမွကံ့ေကာ္ကၽြန္း-ရြာသစ္ေက ေျမသားလမ္း (၃/၁)မိုင္ေဖာက္လုပ္မည့္ လုပ္ငန္းအားလည္းေကာင္း ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး လိုအပ္သည္မ်ား ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေပးခဲ့သည္။

  နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသတိုင္းရင္းသား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေသာ လမ္း/တံတား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရ/ေသာက္သုံးေရရရွိေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ဘာသာေရး ဆိုင္ရာမ်ား၊ဆိုလာမီးမ်ားႏွင့္တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိရာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ေနအိမ္ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္းလုပ္ငန္း မ်ားကို  ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ရွိ ေရႊဗဟိုေက်းရြာတြင္ေနအိမ္(၅၀)လုံး၊ ေက်ာက္ပႏၵဴေက်းရြာတြင္ ေနအိမ္(၁၀၀)လုံး၊ နန္းရာကိုင္း ေက်းရြာတြင္ ေနအိမ္(၅၀)လုံး၊ ခုံတိုင္ေက်းရြာတြင္ ေနအိမ္(၁၈)လုံး၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၌ ေတာင္ပဇာေက်းရြာတြင္ ေနအိမ္(၆၃)လုံး၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အဝတာေက်းရြာတြင္ ေနအိမ္ (၄၆)လုံးတို႔ကို ႏွစ္အလိုက္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး ေနာင္ဘ႑ာႏွစ္မ်ားတြင္ လိုအပ္ခ်က္ရွိသည့္ ေက်းရြာမ်ားအား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။