၀န္ထမ္းမ်ား မိမိတာ၀န္ကို စိတ္အားထက္သန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းထက္သန္တက္ၾကြေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ အသိပညာမွ်ေ၀ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Aug 03, 2017 / comments

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ထမ္းမ်ား မိမိတာ၀န္ကို စိတ္အားထက္သန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းထက္သန္တက္ၾကြေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ အသိပညာမွ်ေ၀ေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားအား (၃-၈-၂၀၁၇) ရက္ေန႔မြန္းလြဲ (၂) နာရီတြင္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန စုေပါင္းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေရွးဦးစြာ ဒုတိယအၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးေအာင္ဖုန္းမွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ ေဒၚသီလြင္ျမင့္က ေဆြးေႏြးတင္ျပရာတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ ၂၀၁၇-၂၀၂၀ ပါ နယ္ပယ္ (၄) ရပ္ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံသစ္ အရည္အခ်င္းကို အေျခခံ၍ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိမႈကို အားေပးေသာ အေလ့အထႏွင့္ စနစ္မ်ား၊ ျပည္သူဗဟိုျပဳႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ေခါင္းေဆာင္မႈေပးႏိုင္သည့္ အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈတို႔ကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၿပီး တက္ေရာက္လာၾကေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ သိရွိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းရာ ေဒၚသီလြင္ျမင့္မွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ၀န္ႀကီးရံုးႏွင့္ ဦးစီးဌာနမ်ားမွ အရာထမ္းအမႈထမ္း (၂၀၀) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။