၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ နယ္စပ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား