တည္ေနရာ/အက်ယ္အ၀န္း

ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္၊ ရန္ကုန္သည္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ (၆၁)ရပ္ကြက္၊ေျမကြက္အမွတ္ (၃၃၈၃) စစ္ေတာင္းလမ္း၌ တည္ရွိသည္။ ၃၁.၅၁၆ဧက က်ယ္၀န္းပါသည္။