လက္ေတြ႕ခန္းမ်ား

ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္ (ရန္ကုန္/စစ္ကုိင္း) ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း သင္ၾကားေရး အတြက္ လက္ေတြ႕ ခန္းမ်ား