သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား

ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္၊ ရန္ကုန္၊ စစ္ကိုင္း ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း သင္ၾကားေရး အတြက္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား
၁။     Computer                                                     ၁၄၀  လုံး         
၂။     Projector                                                          ၂  လုံး
၃။     Internet Server                                                 ၂  လုံး
၄။     Multimedia Set                                                 ၂    စုံ
၅။     Geographical Lab accessories
၆။     Biological Lab accessories
၇။     Physics Lab accessories
၈။     Chemistry Lab accessories
၉။     Instruments for Civil Engineering
၁၀။   Instruments for Mechanical Engineering
၁၁။   Instruments for Electrical Power Engineering
၁၂။   Instruments for Electronic Communication
၁၃။   Audio Amplifier & Sound Box