သင္ၾကားပို႔ခ်သည့္ဘာသာရပ္မ်ား

ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္ (ရန္ကုန္၊ စစ္ကိုင္း) တို႔တြင္ သင္ၾကားပို႕ခ် ေပးေသာ ဘာသာရပ္မ်ား

မွတ္ခ်က္။  သင္တန္းအားလုံးတြင္ (၁) ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ဘာသာရပ္၊ (၂) ေခါင္းေဆာင္မႈ ဘာသာရပ္ (၃) အဆင့္ျမင့္ယဥ္ေက်းမႈဘာသာရပ္ (၄) ယဥ္ေက်းမႈ ဘာသာရပ္ႏွင့္ (၅) ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံ ဘာသာရပ္တို႕ကို သင္ၾကားပါသည္။