အလုပ္တာ၀န္ခန္႔အပ္ျခင္း

ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဒီဂရီေကာလိပ္ ရန္ကုန္ ႏွင့္စစ္ကုိင္းမွ ဘြဲ႕ရရွိေသာ ေက်ာင္းသား မ်ားအား ေအာက္ပါအတိုင္း ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားတြင္ ခန္႕အပ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေစ ခဲ့ပါသည္-