ေက်ာင္းဆင္းၿပီးစီးမႈအေျခအေန

ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမး္ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားမွ ေက်ာင္းဆင္း ျပီးစီးမႈ အေျခအေနမွာ  ၂၀၀၀-၂၀၀၁ ပညာသင္ႏွစ္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ထိ ဝိဇၨာဘြဲ႕(၇၆၂)ဦး၊ သိပၸံဘြဲ႕(၁၇၁၃)ဦးႏွင့္ ေအဂ်ီတီအိုင္ဒီပလိုမာ (၁၁၂၁) ဦး၊ B.Tech (၂၇၄) ဦး၊ စုစုေပါင္း(၃၈၇၀)ဦး ရရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဝိဇၨာ/သိပၸံ ဘြဲ႕ရ ရွိၿပီး အရည္အခ်င္းျပည့္မီသူမ်ားအား မဟာအရည္အခ်င္းစစ္ သင္တန္း၊ မဟာသင္တန္း၊ M.E.၊ ပါရဂူဘြဲ႕ႀကိဳ သင္တန္းမ်ားသို႔ လည္းေကာင္း၊ ေအဂ်ီတီအိုင္ဒီပလိုမာရရွိၿပီး အရည္အခ်င္း ျပည့္မီသူမ်ား အား B.Tech, B.E, M.E သင္တန္းမ်ားသို႔ လည္းေကာင္း တက္ေရာက္ေစ လၽွက္ရွိပါသည္။