ေက်ာင္းသားေရြးခ်ယ္ရာတြင္ သတ္မွတ္စံႏႈန္းမ်ား

ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ား၌ ေက်ာင္းသားေရြးခ်ယ္ရာတြင္ သတ္မွတ္စံနွုန္းမ်ား

      နယ္စပ္ေဒသအသီးသီးမွ အေျခခံပညာအထက္တန္း ေအာင္ျမင္ျပီးေသာ တုိင္းရင္းသား လူငယ္မ်ားအား ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕မ်ား ဒီဂရီေကာလိပ္ ၀င္ခြင့္ေရြးခ်ယ္ေရး အဖြဲ႕မွ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရံုး၊ လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း၊ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာနမွ ေစလႊတ္ သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား သင္တန္းသားေရြးခ်ယ္ေရး ေကာ္မတီမွ ပညာသင္ခြင့္ရရိွေရး အရည္အခ်င္း အလုိက္ ေရြးခ်ယ္ပါ သည္။ ေရြးခ်ယ္ခံ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ သိပၸံ၊ ၀ိဇၸၨာနွင့္ အင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္မ်ားအား သင္ၾကားေပးလ်က္ရိွ ပါသည္။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ပညာသင္ႏွစ္မွစ၍ သိပၸံ၊ ၀ိဇၸၨာဘြဲ႕အတြက္ ပညာသင္ႏွစ္ (၄) နွစ္၊  ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင္ႏွစ္မွ စ၍ အင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္အတြက္ (၃) ႏွစ္ သတ္မွတ္ထားရိွျပီး သိပၸံ၊ ၀ိဇၸၨာဘြဲ႕နွင့္ အင္ဂ်င္နီယာဒီပလုိမာမ်ား အပ္ႏွင္းေပးပါသည္။