ေထာက္ပ့ံေပးမႈ

ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး ပညာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္အတြက္ ေထာက္ပ့ံပစၥည္းစာရင္း
၁။      ေန႕စဥ္စားစရိတ္

၂။      ပရိေဘာဂမ်ား

(က)ကၽြန္းကုတင္၁လုံး
(ခ)ဘီဒို၁လုံး
(ဂ)စာၾကည့္စားပြဲ(အိပ္ေဆာင္)၁လုံး
(ဃ)စာၾကည့္စားပြဲ(စာသင္ခန္း)၁လုံး
(င)စာအုပ္တင္စင္၁ခု
(စ)လက္တင္မဲ့ကုလားထိုင္၂လုံး
(ဆ)ပုံဆြဲကုလားထိုင္ႏွင့္စားပြဲ၁လုံး

 

၃။      အိပ္ယာအသုံးအေဆာင္ပစၥည္း

(က)ျခင္ေထာင္၁လုံး
(ခ)ေခါင္းအုံး၁လုံး
(ဂ)ေခါင္းအုံးစြပ္၁ခု
(ဃ)ေမြ႕ယာ၁ခု
(င)ဂြမ္းေစာင္၁ထည္
(စ)အိပ္ယာခင္း၁ထည္

 

၄။      အ၀တ္အစားပစၥည္း

(က)တိုက္ပုံ၁ ထည္
(ခ)ပုဆိုး(ခ်ဳပ္ၿပီး)၂ ထည္
(ဂ)ရွပ္အကၤ်ီ၂ ထည္

၅။      စားရိပ္သာသုံးပစၥည္း

(က)စတီးပန္းကန္(ပုံစံခြက္)၁ စုံ
(ခ)ဇြန္းႏွင့္ခက္ရင္း၁ စုံ
(ဂ)လက္သုတ္ပု၀ါ၁ ထည္

 

၆။      ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္ႏွင့္ စာေရးကိရိယာ

(က)ဗလာစာအုပ္၄ ဒါဇင္
(ခ)ခဲတံ၄ ေခ်ာင္း
(ဂ)ေဘာပင္၁ ဒါဇင္
(ဃ)ကြန္ပါဘူး၁ ဘူး
(င)ေပတံ၂ ေခ်ာင္း
(စ)ခဲဖ်က္၂ ခု
(ဆ)ခၽြန္စက္၁ ခု