ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမး္ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္၊ ရန္ကုန္/ စစ္ကုိင္း ဖြဲ႕စည္းပုံဇယား