၀င္ခြင့္ေရြးခ်ယ္စိစစ္ေရးအဖြဲ႕

ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမး္ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္မ်ား ၀င္ခြင့္စိစစ္ ေရြးခ်ယ္ေရး အဖြဲ႕