၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ နယ္စပ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား