၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ နယ္စပ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား