၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ကယားျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ နယ္စပ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား