နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး ၂/၂၀၁၇ က်င္းပ

by Thinmbadm1n / Aug 21, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၏နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝး ၂/၂၀၁၇ ကို ယေန႔နံနက္ (၀၈၀၀) နာရီခ်ိန္တြင္ ဝန္ႀကီး႐ုံး စုေပါင္းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီ ဉကၠဌ၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကားသည္။ အစည္းအေဝးသို႔ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးမွ လုံျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဦးစီးဌာနမ်ားမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္ (ရန္ကုန္ႏွင့္စစ္ကိုင္း) တို႔မွေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႀကီးၾကပ္ေရး ႐ုံးမ်ားမွ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

          နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီဉကၠဌ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ က အမွာစကား ေျပာၾကားရာ၌ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္ခြင့္ျပဳ ရန္ပုံေငြလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ေရး၊ ေတြ႕ၾကဳံခဲ့ရသည့္ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္သုံးသပ္ ေဆာင္ရြက္ၾက ေရး၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ျဖည့္စြက္ရန္ပုံေငြ တင္ျပေတာင္းခံျခင္း၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ မူလရန္ပုံေငြ တင္ျပေတာင္းခံျခင္းတို႔အတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီ  ေဒသႏွင့္ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ိဳးရွိၿပီး၊ ေျမျပင္၌ လက္ေတြ႕ ေဆာင္ရြက္နိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေစရန္ ဝိုင္းဝန္းသုံးသပ္ ေဆြးေႏြးၾကေရး၊ ခြင့္ျပဳဘ႑ာေငြ ႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းမ်ား၏ အရည္အေသြး၊ စံခ်ိန္စံညႊန္း ေကာင္းမြန္ေစရန္ ဝိုင္းဝန္းၾကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ေပးေရးကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးမွာ ၾကားခဲ့ပါသည္။

          ဆက္လက္၍တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အလိုက္လုံျခဳံေရး ႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးမ်ား က မိမိတို႔ေဒသအလိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ နယ္စပ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း မ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ၾကဳံရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို သုံးသပ္ရွင္းလင္း တင္ျပၾကရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက လိုအပ္သည္မ်ား ညႇိႏႈိင္းေပါင္းစပ္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေဌးဦးတို႔က ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။

ယင္းေနာက္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ က  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ လ်ာထားေဆာင္ရြက္မည့္နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ က နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး အစည္းအေဝးကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။