နတလဦးစီးဌာန ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္း

နတလဦးစီးဌာန ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္း

   နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ရံုးလုပ္ငန္းမ်ားအား တာ၀န္ယူ  ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္အတြက္ အရာထမ္း (၄၉)ဦး၊ အမႈထမ္း (၁၅၈) ဦး၊ ၀န္ထမ္းစုစုေပါင္း (၂၀၇)ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီရံုးအား နုိင္ငံေတာ္ ျငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕၏ လက္ေအာက္တြင္ သီးျခားရံုးတစ္ရံုးအျဖစ္ နုိင္ငံေတာ္ ျငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ရံုး၏ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ (၈) ရက္ေန့စြဲပါ ရံုးအမိန့္အမွတ္စဥ္ (၁၇/၉၂) ျဖင့္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ၀င္ေရာက္လာသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာသည့္အေလ်ာက္ ယင္းတုိ႕အေျချပဳရာေဒသမ်ား ဘက္စံုဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးနုိင္ရန္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံု ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲထားသည့္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္‌မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီရံုး ဖြဲ႕စည္းပံု(မူၾကမ္း)အား ၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၈)ရက္ေန႕၀န္ၾကီးမ်ားရံုးရိွ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး၀န္ၾကီးဌာန အစည္းအေ၀း ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေ၀း၌ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီ ဥကၠဌ ကုိယ္တုိင္တက္ေရာက္၍ အေသးစိတ္ စိစစ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျပီး ဦးစီးဌာနရံုးအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းေရး လမ္းညြန္ခဲ့ပါသည္။

     နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ် ဳိးမ်ား၏ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီ ဥကၠဌ၏ လမ္းညြႈန္ခ်က္ႏွစ္အညီ ေရးဆဲြ ျပဳစုထားေသာ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ် ဳိးမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ဖြဲ႕စည္းပံုအား ၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိ ဘာလ (၂၅) ရက္ေန့တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းအေ၀း အမႈတ္စဥ္ (၄၀/၉၅) တြင္ တင္ျပခဲ့ရာ အစုိးရအဖြဲ႕၏ အတည္ျပဳခ်က္ရရိႈခဲ့သျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီရံုးကုိ ``နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး ဦးစီးဌာန´´အျဖစ္ ျပင္ဆင္တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၏ ဖြဲ႕စည္းပံုကုိ နယ္ဘက္ အရာထမ္း (၁၉၄) ဦး၊ အမႈထမ္း (၁၉၆၄) ဦး၊ စစ္ဘက္အင္ဂ်င္နီယာ တပ္ရင္းအရာရိႈ (၁၀၅) ဦး၊ အျခားအဆင့္ (၃၄၂၀) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၅၆၈၃) ဦး ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။

     ယခု ျပည္ေထာင္စုအစိုးရလက္ထက္တြင္ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ပိုမိုထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ အတြက္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေဝးအမွတ္စဥ္ (၂/၂ဝ၁၅) မွ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္အရ နယ္ဘက္ဝန္ထမ္းအရာထမ္း (၃ဝ၁) ဦး၊ အမႈထမ္း (၁၉၆၇) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၂၂၆၈) ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ရရွိခဲ့ပါသည္။