ဒီဂရီေကာလိပ္(ရန္ကုန္/စစ္ကိုင္း)

ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္သည့္ဘြဲ႕ႏွင့္ ေအာင္လက္မွတ္

ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္သည့္ဘြဲ႕ႏွင့္ ေအာင္လက္မွတ္

 

သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား

ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္၊ ရန္ကုန္၊ စစ္ကိုင္း ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း သင္ၾကားေရး အတြက္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား
၁။     Computer                                                     ၁၄၀  လုံး         
၂။     Projector                                                          ၂  လုံး

လက္ေတြ႕ခန္းမ်ား

ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္ (ရန္ကုန္/စစ္ကုိင္း) ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း သင္ၾကားေရး အတြက္ လက္ေတြ႕ ခန္းမ်ား

ေထာက္ပ့ံေပးမႈ

ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး ပညာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္အတြက္ ေထာက္ပ့ံပစၥည္းစာရင္း
၁။      ေန႕စဥ္စားစရိတ္

အလုပ္တာ၀န္ခန္႔အပ္ျခင္း

ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဒီဂရီေကာလိပ္ ရန္ကုန္ ႏွင့္စစ္ကုိင္းမွ ဘြဲ႕ရရွိေသာ ေက်ာင္းသား မ်ားအား ေအာက္ပါအတိုင္း ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားတြင္ ခန္႕အပ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေစ ခဲ့ပါသည္-

Pages