နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္ (ရန္ကုန္) ေက်ာင္းသားအိပ္ေဆာင္သစ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား တက္ေရာက္

by Thinmbadm1n / Aug 13, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရး ႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္ (ရန္ကုန္)၌ အသစ္တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသား (၃) ထပ္ အိပ္ေဆာင္သစ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားအား ယမန္ေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ လုံျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအာင္စိုးမိုး၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္၊ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဌာနအႀကီးအကဲမ်ား၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ ဒုတိယေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ ပါေမာကၡ/ဌာနမွဴးမ်ား၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ေရွးဦးစြာ ဒုတိယ၀န္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဒီဂရီေကာလိပ္ (ရန္ကုန္)တြင္ အသစ္တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသား (၃) ထပ္ အိပ္ေဆာင္သစ္အား ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး ကမၸၫ္းေမာ္ကြန္း ေက်ာက္စာအား အေမႊးနံ႔သာေရမ်ား ပက္ျဖန္းေပးခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ တာဝန္ယူေဆာက္လုပ္ခဲ့သည့္ Golden Gate ကုမၸဏီမွ အေဆာက္အဦးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဒီဂရီေကာလိပ္ (ရန္ကုန္) ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးထံ လႊဲေျပာင္းေပး အပ္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ေက်ာင္းသား (၃) ထပ္အိပ္ေဆာင္သစ္အား လိုက္လံ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒီဂရီေကာလိပ္မွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ ပါေမာကၡမ်ား၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ လိုအပ္သည္မ်ား ညႇိႏႈိင္းေပါင္းစပ္ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး က႑ေတြအား ပိုမိုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ အတြက္ အထူးအေလးထားေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိေနသကဲ့သို႔ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္လည္း ေဝးလံေခါင္ပါးသည့္ နယ္စပ္ေဒသအသီးသီးမွာရွိသည့္ တိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ားလူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အတြက္ အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ားအား ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး တကၠသိုလ္ (စစ္ကိုင္း)၊ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ားစြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဒီဂရီေကာလိပ္ (ရန္ကုန္၊စစ္ကိုင္း) တို႔၌ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပး လ်က္ရွိၿပီး ေအာင္ျမင္တတ္ေျမာက္သူမ်ားအား လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲမႈ၊ ဘာသာစကား ကြဲျပားမႈ၊ ရာသီဥတုအေျခအေန ဆိုးဝါးမႈႏွင့္ ေဝးလံေခါင္ပါး၍ ျပည္မမွ သြားေရာက္ရန္ခက္ခဲသည့္ နယ္စပ္ေဒသအသီးသီးသို႔ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ၏ ပညာရည္တိုးတက္ ျမင့္မားလာေစေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန မ်ား၌ ခန႔္အပ္တာဝန္ ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။