နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ထမ္းမ်ား အဂၤလိပ္စာကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၇) ဖြင့္လွစ္

by Thinmbadm1n / Jul 31, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္လ  ၃၁ ရက္

                   နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား အဂၤလိပ္စာကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၇) ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားအား ယေန႔ နံနက္ (၀၈:၀၀) နာရီတြင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန စုေပါင္းအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ တက္ေရာက္အမွာ စကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

                   အဂၤလိပ္စာကၽြမ္းက်င္မႈ သင္တန္းအား (၃၁-၇-၂၀၁၇) ရက္ေန႔မွ (၂၉-၉-၂၀၁၇) ရက္ေန႔ထိ ရက္သတၱ (၉) ပတ္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းအား ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ေအာက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္၊ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ားစြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ရန္ကုန္/စစ္ကိုင္း၊ အဂၤလိပ္စာဌာနမ်ားမွ ပါေမာကၡ (၃) ဦးက အဂၤလိပ္စာ 4 Skills အား လာေရာက္သင္ၾကားသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းသို႔ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး႐ုံး၊ ဦးစီးဌာနမ်ားမွ   အရာထမ္း၊ အမႈထမ္း(၂၅) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္လ  ၃၁ ရက္

                   နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား အဂၤလိပ္စာကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၇) ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားအား ယေန႔ နံနက္ (၀၈:၀၀) နာရီတြင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန စုေပါင္းအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ တက္ေရာက္အမွာ စကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

                   အဂၤလိပ္စာကၽြမ္းက်င္မႈ သင္တန္းအား (၃၁-၇-၂၀၁၇) ရက္ေန႔မွ (၂၉-၉-၂၀၁၇) ရက္ေန႔ထိ ရက္သတၱ (၉) ပတ္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းအား ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ေအာက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္၊ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ားစြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ရန္ကုန္/စစ္ကိုင္း၊ အဂၤလိပ္စာဌာနမ်ားမွ ပါေမာကၡ (၃) ဦးက အဂၤလိပ္စာ 4 Skills အား လာေရာက္သင္ၾကားသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းသို႔ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး႐ုံး၊ ဦးစီးဌာနမ်ားမွ   အရာထမ္း၊ အမႈထမ္း(၂၅) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။