နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) အတြင္းရွိ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Feb 06, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆

          နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင္၀င္းႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ ျပည္နယ္ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားလိုက္ပါလ်က္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) အတြင္းရွိ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို သြားေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့သည္။

          ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ဂူ-ေနာင္ဝိုးလမ္းသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရာ အဆိုပါ လမ္းေပၚရွိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ကတၱရာလမ္း (၅/၀) မိုင္ ေဖာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းကိုလည္းေကာင္း၊ ေက်ာက္လမ္း (၁၅/၀) မိုင္ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းကိုလည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ပထမ (၆)လ ရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီး ခဲ့သည့္ (၂၅)ေပ ကြန္ကရစ္တံတား (၂) စင္း၊ (၈)ေပ Box Culvert (၃)စင္း တို႔အားလည္းေကာင္း ဝန္ႀကီးဌာန၏ မူဝါဒ၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမွု အေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆး၍ အဆိုပါလမ္းႏွင့္ တံတားမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေကာင္းမြန္ေရး၊ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို တာ၀န္ရွိသူမ်ားက တင္ျပခဲ့ၾကရာ ဒုတိယ၀န္ႀကီးက လိုအပ္သည္ မ်ားအား ညႇိႏွိုင္းေပါင္းစပ္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။         

          ဆက္လက္၍ ဒုတိယ၀န္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ေတာင္ႀကီး-ရပ္ေစာက္-ေက်ာက္ဂူ-ညဉ့္စဥ္-ပန္၀ပ္-သဘာ၀တံတား-နမ့္လန္-သီေပါ-လားရွိုးလမ္းသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ပထမ (၆) လရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ေနာင္ဝိုး-ညဉ့္စဥ္ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း (၂/၀) မိုင္ ၿပီးစီးမွုကိုလည္းေကာင္း၊  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရး ႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း (၇/၀)မိုင္ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရရန္ပုံေငြျဖင့္ ကြန္ေကာ့မွ သဘာ၀တံတားအထိ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း (၃/၀)မိုင္ ေဖာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းခြင္ကို ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး သတ္မွတ္ကာလၿပီးစီးေရး၊ အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံညႊန္း ေကာင္းမြန္ေစေရး၊ ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ားႏွင့္ လမ္းပခုံးမ်ားကို ေရစီးေရလာ ေကာင္းရန္အတြက္ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္သြားရန္ မွာၾကားခဲ့ၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ဒုတိယ၀န္ႀကီးက လိုအပ္သည္မ်ား ညႇိႏွိုင္းေပါင္းစပ္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။        ရပ္ေစာက္-ေက်ာက္ဂူ-ညဉ့္စဥ္-ပန္၀ပ္-သဘာ၀တံတားအထိ လမ္းပိုင္းကို နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္း၍လည္းေကာင္း၊ သဘာဝတံတား-နမ့္လန္-သီေပါ-လားရွိုးလမ္း အပိုင္းကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွလည္းေကာင္း အသီးသီးတာဝန္ယူ၍ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔မွ ယခုေဖာက္လုပ္ေနသာ ေတာင္ႀကီး-ရပ္ေစာက္-ေက်ာက္ဂူ-ညဉ့္စဥ္-ပန္၀ပ္-သဘာ၀တံတား-နမ့္လန္-သီေပါ-လားရွိုးလမ္း ၿပီးစီးပါက ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) ေတာင္ႀကီးေဒသမွ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) သီေပါ-လားရွိုး-မူဆယ္သို႔ အခ်ိန္တိုအတြင္း လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာ သြားလာနိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း)မွ (ေျမာက္ပိုင္း) သို႔ ကူးလူးသြားလာရာ၌ ေတာင္ႀကီး-မႏၲေလး-ေနာင္ခ်ိဳ-သီေပါကားလမ္း၏ ဂုတ္တြင္း(ဂုတ္ထိပ္)ေဒသ၌ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မွု အခက္အခဲမ်ားစြာ ၾကဳံေတြ႕မွုကင္းေဝးၿပီး အခ်ိန္တိုအတြင္း ေတာင္ႀကီးမွ လားရွိုးမူဆယ္ အထိ ေရာက္ရွိနိုင္မည္ ျဖစ္သျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း)ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)ေဒသရွိ ျပည္သူလူထုအတြက္ မ်ားစြာအက်ိဳးျပဳမည့္ လမ္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။