နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)၊ ေနာင္တရားေဒသအတြင္းရွိ အစားထိုးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Feb 08, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈

မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားအႏၲရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဗဟိုအဖြဲ႕ (CCDAC) ေအာက္ရွိ အစားထိုးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး စီမံခန႔္ခြဲမႈအဖြဲ႕ ဥကၠဌ၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္သည္ (၇-၂-၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္ တာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလ်က္ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ေနာင္တရားၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေပါ့အင္၊ ေမြးျပင္၊ ပင္ခင္၊ လြယ္ေမာ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားသို႔ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိသည့္ အစားထိုးဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားအား သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့သည္။

ေရွးဦးစြာ ဒုတိယ၀န္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕သည္  ပင္ခင္ေက်းရြာအုပ္စုရွိ ပင္ခင္-ပယ္ေလာ- ျမင့္ေသာင္ ေျမသားလမ္း (၄/၀)မိုင္ ေဖာက္လုပ္ေနမႈအားလည္းေကာင္း၊ လြယ္အယ္-သံေတာင္လမ္းေပၚရွိ လြယ္အယ္ကြန္ကရစ္တံတား (၅၀)ေပ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းကိုလည္းေကာင္း ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး လိုအပ္သည္မ်ားမွာၾကားခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ ဒုတိယ၀န္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ေမႊးျပင္ေက်းရြာအုပ္စု ခႏြဲေကာင္ထိုလမ္းခြဲ-ေကာင္ဖားနား-ငွက္ေပ်ာပင္ေျမသားလမ္း (၂/၀)မိုင္ ေဖာက္လုပ္ေနမႈ၊ ေပါ့အင္ ေက်းရြာအုပ္စု ဘုရားျဖဴ-ပက္ေကာ္ (11 KVA) (၅/၀)မိုင္ လၽွပ္စစ္မီးသြယ္တန္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား လည္းေကာင္း၊ ထိေရြး-ထိရယ္လမ္းေပၚရွိ ကြန္ကရစ္တံတား(၅၀)ေပ တည္ေဆာက္ေနမႈ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ဌာန၏ မူဝါဒ၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏွိုင္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။

ဘုရားျဖဴ-ပက္ေကာ္ 11 KVA လၽွပ္စစ္မီးလိုင္းသြယ္တန္းျခင္းျဖင့္ ေဆာင္းနိုင္၊ တေခါက္၊ ေက်ာက္တင္၊ ပေကၠာ္လုံးႀကိမ္း၊ ပေကၠာ္လုံးႀကီး၊ ပေကၠာ္လုံးမ႑ပ္ခင္၊ ပေကၠာ္လိန္းတင္၊ ကၽြဲျဖဴတြင္း၊ ပရွားမွူး ေက်းရြာ (၉) ရြာရွိ အိမ္ေထာင္စု (၂၁၀၅) စု၊ လူဦးေရ (၉၃၇၇) ဦးတို႔အတြက္ မၾကာမီ အခ်ိန္အတြင္း လၽွပ္စစ္မီးရရွိေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။