အစားထိုးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္

by Thinmbadm1n / Jul 10, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္

          အစားထိုးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠဌ၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္သည္ ယမန္ေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ တာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလ်က္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္တရားေဒသအတြင္းရွိ ေက်းရြာအုပ္စု (၄) အုပ္စု၏ အစားထိုးဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း၊ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့သည္။

          ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနာင္တရားၿမိဳ႕နယ္ခြဲ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ အစားထိုးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္း (Pilot Project) လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ ေနာင္တရားေဒသအတြင္း၌ အစားထိုးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ လုပ္ငန္းမ်ားအား စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေနာင္တရားေဒသအတြင္းရွိ ေပါ့အင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ လြယ္ေမာေက်းရြာအုပ္စု၊ ပင္ခင္ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ေမႊးျပင္ေက်းရြာအုပ္စု (၄) ခုတို႔၌ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ေရရရွိေရး၊ လမ္း/တံတား၊ လၽွပ္စစ္မီးရရွိေရးႏွင့္ အေသးစားေခ်းေငြ လုပ္ငန္းမ်ားအား (၃) ႏွစ္သက္တမ္းအတြင္း လ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား မ်ားအား ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ မွာၾကားခဲ့ၿပီး ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ညႇိႏွိုင္းေပါင္းစပ္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။

          ဆက္လက္၍ ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ေနာင္တရားၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္း (Pilot Project) ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လမ္းတံတားလုပ္ငန္းမ်ားအား ၾကည္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။