နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမွ အစားထိုးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Jul 10, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္လ ၈ ရက္

          အစားထိုးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠဌ၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္သည္ (၇-၇-၂၀၁၇) ရက္ေန႔မွ (၈-၇-၂၀၁၇) ရက္ေန႔အထိ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း)၊ ကယားျပည္နယ္ရွိ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေနာင္တရားေဒသအတြင္းရွိ ေက်းရြာအုပ္စု (၄) အုပ္စုသို႔ ကြင္းဆင္း စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား သြားေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

          ေရွးဦးစြာ (၇-၇-၂၀၁၇) ရက္ေန႔တြင္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕ နယ္စပ္ေဒသတိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ကာ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံအမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ေပးအပ္ကာ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းရွိ အိပ္ေဆာင္မ်ား၊ စားရိပ္သာႏွင့္ စိုက္ခင္းမ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ေနာင္တရားၿမိဳ႕နယ္ခြဲ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန႐ုံး၌ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမွ အစားထိုးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္း (Pilot Project) လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေနာင္တရားေဒသအတြင္း ေပါ့အင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ လြယ္ေမာေက်းရြာအုပ္စု၊ ပင္ခင္ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ေမႊးျပင္ေက်းရြာအုပ္စု (၄) စု၌ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ေရရရွိေရး၊ လမ္း/တံတား၊ လၽွပ္စစ္မီးရရွိေရးႏွင့္ အေသးစားေခ်းေငြ လုပ္ငန္းမ်ားအား (၃) ႏွစ္ သက္တမ္းအတြင္း လ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံကာ လိုအပ္သည္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

          ထို႔ေနာက္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ေနာင္တရားၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္း (Pilot Project) ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လမ္းတံတားလုပ္ငန္းမ်ားအား ၾကည့္ရႈ႔စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ေနာင္တရားၿမိဳ႕နယ္ ဘုရားျဖဴ (ေဟာင္း) ေက်းရြာသို႔ေရာက္ရွိကာ ၄င္းေက်းရြာရွိ အေျခခံပညာ မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားလ်က္ရွိေသာ ေက်ာင္းသား/သူ (၈၆) ဦးအတြက္ ေက်ာင္း၀တ္စုံျဖဴ/စိမ္း၊ စာေရးကိရိယာမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့သည္

          ၄င္းေနာက္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးသည္ (၈-၇-၂၀၁၇) ရက္ေန႔တြင္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ နယ္စပ္ေဒသတိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ကာ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံအမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးအပ္ကာ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းရွိ အိပ္ေဆာင္မ်ား၊ စားရိပ္သာႏွင့္ စိုက္ခင္းမ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ဆက္လက္၍ အမ်ိဳးသမီးအိမ္တြင္းမႈ သက္ေမြးလုပ္ငန္း ပညာသင္တန္းက်ာင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႀကီးၾကပ္ေရး႐ုံး (လြိဳင္ေကာ္) သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ၀န္ထမ္းမ်ား၊ သင္တန္းသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံအမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသူမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးအပ္ကာ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းရွိ အိပ္ေဆာင္မ်ား၊ စားရိပ္သာႏွင့္ စိုက္ခင္းမ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့သည္။

          ဆက္လက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ လြယ္တြဲေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္းတြင္  ပညာ သင္ၾကားလ်က္ရွိေသာ ေက်ာင္းသား/သူ (၁၀၁) ဦးအတြက္ ေက်ာင္း၀တ္စုံ ျဖဴ/စိမ္းႏွင့္ စာေရးကိရိယာမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ဆိုက္ေခါင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ နယ္စပ္ေဒသ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္မည့္ ပႏၷက္တင္ပြဲအခမ္း အနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္  နမ့္ပန္မူေက်းရြာ ေရကန္အနီးရွိ မိုးရာသီသစ္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးပြဲေတာ္အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ကာ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးေပးၿပီး အခမ္းအနားအား ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္း နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဖာက္လုပ္ထားရွိသည့္ လမ္းမ်ားအား ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ဆိုက္ေခါင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အမ်ိဳးသမီးအိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္း ပညာ သင္တန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္မည့္ေျမေနရာအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။