အစားထိုးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕၏ ဒုတိယအႀကိမ္ညႇိႏိႈင္း အစည္းအေဝးက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Dec 27, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္

          မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားအႏၲရာယ္ တားဆီး ကာကြယ္ေရး ဗဟိုအဖြဲ႕ေအာက္ရွိ အစားထိုးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕၏ ဒုတိယ အႀကိမ္ညႇိႏွိုင္း အစည္းအေဝးအား ယေန႔နံနက္ (၁၀:၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန အစည္းေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အစားထိုးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠဌ၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။

          ေရွးဦးစြာ အစားထိုးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠဌက မိမိတို႔အဖြဲ႕အား နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၊  ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာန၊ သမဝါယမဦးစီးဌာန၊ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးဌာန၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန၊ မူးယစ္ေဆးဝါး တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႕ တို႔ျဖင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းထားပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္း တာဝန္ (၁၆)ရပ္တြင္ မူဝါဒ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဆန္းစစ္ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ရန္ပုံေငြစသည့္ ေခါင္းစဥ္ မ်ားအလိုက္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားပါေၾကာင္း၊ အစားထိုးဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ နိုင္ရန္အတြက္ မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ မ်ား ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ နိုင္ငံတကာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသား မူးယစ္ေဆးဝါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရး မူဝါဒ(၂)ရပ္ခ်မွတ္၍ လမ္းျပေျမပုံေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။

          ဆက္လက္၍ ဥကၠဌက မူယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ား အႏၲရာယ္ တားဆီကာကြယ္ေရး ဗဟိုအဖြဲ႕မွ မူးယစ္ေဆးဝါး ပေပ်ာက္ေရး (၅)ႏွစ္စီမံကိန္း အား ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း (၆)ၿမိဳ႕နယ္၊ ကယား ျပည္နယ္အတြင္း (၃)ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း (၂)ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္း (၄၀)ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္ရွိ စုစုေပါင္းၿမိဳ႕နယ္ (၅၁)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး ပေပ်ာက္ ေရးေဆာင္ရြက္ရန္ သတ္မွတ္ထားခဲ့သည္မွာ ယခုႏွစ္ဆိုလၽွင္ တတိယႏွစ္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အစားထိုးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕ဟာ ယခင္ကတည္းက ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ယခုျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္အဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ဦးစီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ဌာနမ်ား၏ အစားထိုး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရွ႕ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ျပည့္ျပည့္စုံစုံျဖင့္ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးသြားၾကရန္ မွာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဦးစီးဌာနမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထား ရွိမႈမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ လုပ္ငန္း အစီအမံမ်ားအား အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းတင္ၿပ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး အဖြဲ႕ဥကၠဌက တင္ျပခ်က္မ်ား အေပၚ ျပန္လည္သုံးသပ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။