ဒုတိယ၀န္ႀကီးသတင္း

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ UN-REDD Programme တို႔ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္းႏွင့္ သစ္ေတာအတန္းအစား က်ဆင္းျခင္းေၾကာင့္ ကာဗြန္ထုတ္လုပ္မႈကို ေလၽွာ့ခ်ျခင္း (REDD+) ဆိုင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာမူၾကမ္းအား ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းျခင္း အခမ္းအနားက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Jun 23, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္လ ၂၃ ရက္

အစားထိုးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕၏ စတုတၳအႀကိမ္ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

by Thinmbadm1n / May 30, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ေမလ ၃၀ရက္

          အစားထိုးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕၏ စတုတၳအႀကိမ္ ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝး အား ယေန႔ေန႔လည္ (၃) နာရီ အခ်ိန္တြင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီး႐ုံး၊ အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳခဲ့ရာ အစားထိုးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕ဥကၠဌ၊ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၆− ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ရန္ပုံေငြ (၇၈၀)သန္းျဖင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ တမူးၿမိဳ႕ ေရေပးေဝေရး လုပ္ငန္းဖြင့္ပြဲက်င္းပ

by Thinmbadm1n / May 06, 2017 / comments

၂၀၁၇၊ ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၆ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္သည္ ေမ ၄ ရက္ နံနက္ပိုင္းက စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး တမူးၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိကာ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၆− ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြက်ပ္သန္းေပါင္း (၇၈၀)ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ တမူးၿမိဳ႕ေပၚ (၄)ရပ္ကြက္ ေရေပးေဝေရးလုပ္ငန္း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္သည္။

ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္း လမ္း/တံတားဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္

by Thinmbadm1n / Apr 12, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၂ ရက္

ဒုတိယဝန္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္း လမ္း/တံတားဖြင့္ပြဲမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္

by Thinmbadm1n / Apr 11, 2017 / comments

ဒုတိယဝန္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္း လမ္း/တံတားဖြင့္ပြဲမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္

ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီလ ၁၁ ရက္

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္သည္ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Mar 31, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၁ ရက္             

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္သည္ (၃၀-၃-၂၀၁၇) ရက္ေန႔တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ၿပီးစီးမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား သြားေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

အစားထိုးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အဖြဲ႕၏ တတိယအႀကိမ္ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Mar 23, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ မတ္လ ၂၃ရက္

        အစားထိုးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕၏ တတိယအႀကိမ္ညႇိႏွိုင္း အစည္းအေဝး အား ယေန႔ေန႔လည္ (၃) နာရီ အခ်ိန္တြင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီး႐ုံး၊ အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳခဲ့ရာ အစားထိုးဖြံ့ၿဖိဳးမွု အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕ဥကၠဌ၊ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Mar 10, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္လ ၁၀ ရက္

         နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္သည္ (၇-၃-၂၀၁၇)ရက္ ေန႔မွ (၉-၃-၂၀၁၇)ရက္ေန႔အထိ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ က်ိဳက္ထို၊ ဘီးလင္း၊ သထုံ၊ ေမာ္လၿမိဳင္ ႏွင့္ ေရးၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရွုစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္

by Thinmbadm1n / Jan 10, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ (ေျမာက္ပိုင္း) ရွိ ႏွစ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း မိသားစုမ်ားအား လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထာမႈ အကူအညီ ရိကၡာမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားအား ယေန႔ေန႔လည္ (၁) နာရီအခ်ိန္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ လုံျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးထိန္လင္းႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစားထိုးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕၏ ဒုတိယအႀကိမ္ညႇိႏိႈင္း အစည္းအေဝးက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Dec 27, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္

          မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားအႏၲရာယ္ တားဆီး ကာကြယ္ေရး ဗဟိုအဖြဲ႕ေအာက္ရွိ အစားထိုးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕၏ ဒုတိယ အႀကိမ္ညႇိႏွိုင္း အစည္းအေဝးအား ယေန႔နံနက္ (၁၀:၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန အစည္းေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အစားထိုးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠဌ၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။

Pages