ဒုတိယ၀န္ႀကီးသတင္း

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက တႏုိင္းႏွင့္ နမၼတူေဒသရွိ ေခတၱတိမ္းေရွာင္ မိသားစုမ်ားအား ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲမ်ားေထာက္ပံ့

by Thinmbadm1n / Aug 18, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၁၇

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္ (ရန္ကုန္) ေက်ာင္းသားအိပ္ေဆာင္သစ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား တက္ေရာက္

by Thinmbadm1n / Aug 13, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ထမ္းမ်ား အဂၤလိပ္စာကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၇) ဖြင့္လွစ္

by Thinmbadm1n / Jul 31, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္လ  ၃၁ ရက္

                   နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား အဂၤလိပ္စာကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၇) ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားအား ယေန႔ နံနက္ (၀၈:၀၀) နာရီတြင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန စုေပါင္းအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ တက္ေရာက္အမွာ စကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမွ အစားထိုးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Jul 10, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္လ ၈ ရက္

          အစားထိုးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠဌ၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္သည္ (၇-၇-၂၀၁၇) ရက္ေန႔မွ (၈-၇-၂၀၁၇) ရက္ေန႔အထိ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း)၊ ကယားျပည္နယ္ရွိ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေနာင္တရားေဒသအတြင္းရွိ ေက်းရြာအုပ္စု (၄) အုပ္စုသို႔ ကြင္းဆင္း စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား သြားေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

အစားထိုးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္

by Thinmbadm1n / Jul 10, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္

          အစားထိုးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠဌ၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္သည္ ယမန္ေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ တာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလ်က္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္တရားေဒသအတြင္းရွိ ေက်းရြာအုပ္စု (၄) အုပ္စု၏ အစားထိုးဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း၊ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့သည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္နယ္စပ္ေဒသဖြံ့ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ တင္ဒါဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္

by Thinmbadm1n / Jun 26, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္  ၂၆ ရက္

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ UN-REDD Programme တို႔ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္းႏွင့္ သစ္ေတာအတန္းအစား က်ဆင္းျခင္းေၾကာင့္ ကာဗြန္ထုတ္လုပ္မႈကို ေလၽွာ့ခ်ျခင္း (REDD+) ဆိုင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာမူၾကမ္းအား ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းျခင္း အခမ္းအနားက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Jun 23, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္လ ၂၃ ရက္

အစားထိုးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕၏ စတုတၳအႀကိမ္ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

by Thinmbadm1n / May 30, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ေမလ ၃၀ရက္

          အစားထိုးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕၏ စတုတၳအႀကိမ္ ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝး အား ယေန႔ေန႔လည္ (၃) နာရီ အခ်ိန္တြင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီး႐ုံး၊ အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳခဲ့ရာ အစားထိုးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕ဥကၠဌ၊ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၆− ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ရန္ပုံေငြ (၇၈၀)သန္းျဖင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ တမူးၿမိဳ႕ ေရေပးေဝေရး လုပ္ငန္းဖြင့္ပြဲက်င္းပ

by Thinmbadm1n / May 06, 2017 / comments

၂၀၁၇၊ ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၆ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္သည္ ေမ ၄ ရက္ နံနက္ပိုင္းက စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး တမူးၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိကာ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၆− ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြက်ပ္သန္းေပါင္း (၇၈၀)ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ တမူးၿမိဳ႕ေပၚ (၄)ရပ္ကြက္ ေရေပးေဝေရးလုပ္ငန္း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္သည္။

ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္း လမ္း/တံတားဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္

by Thinmbadm1n / Apr 12, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၂ ရက္

Pages