ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္ (စစ္ကိုင္း) ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းမေဆာင္သစ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား တက္ေရာက္

by Thinmbadm1n / Aug 11, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္လ  ၁၁ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္ (စစ္ကိုင္း) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္ (စစ္ကိုင္း) ၌ အသစ္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ ခန္းမေဆာင္သစ္ ႏွင့္ သင္တန္းသူ (၂) ထပ္အိပ္ေဆာင္ သစ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားအား ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါ ဒီဂရီေကာလိပ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ား၌ သီးျခားစီက်င္းပျပဳလုပ္ရာ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာျမင့္နိုင္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးသန္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ ဌာနအႀကီးအကဲမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

          ေရွးဦးစြာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးတို႔မွ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္ (စစ္ကိုင္း) ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းမ ေဆာင္သစ္အား ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး ကမၸည္းေမာ္ကြန္းေက်ာက္စာအား အေမႊးနံ႕သာေရမ်ား ပက္ျဖန္းေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္တာဝန္ယူေဆာက္လုပ္ခဲ့သည့္ New Star Light Co.Ltd က ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းမ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဒီဂရီေကာလိပ္ (စစ္ကိုင္း)  ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ဖြင့္ပြဲအထိမ္းအမွတ္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ပုံစံငယ္မ်ားအား New Star Light Co.Ltd ဥကၠဌမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌတို႔အား ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

          ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းမေဆာင္သစ္အား လိုက္လံၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

          အလားတူ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕သည္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္ (စစ္ကိုင္း) သို႔ သြားေရာက္၍ အသစ္တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ သင္တန္းသူ (၂) ထပ္အိပ္ေဆာင္သစ္အား ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ ေပးခဲ့ၿပီး ကမၸည္းေမာ္ကြန္း ေက်ာက္စာအား အေမႊးနံ႕သာေရမ်ားပက္ျဖန္းေပးခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ တာဝန္ယူေဆာက္လုပ္ခဲ့သည့္ တုန္တာကုမၸဏီမွ အေဆာက္အအုံႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စာရြက္စာတမ္း မ်ားအား ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး တကၠသိုလ္ (စစ္ကိုင္း) ပါေမာကၡခ်ဳပ္ထံ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့သည္။

          ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ သင္တန္းသူ (၂) ထပ္အိပ္ေဆာင္သစ္အား  လိုက္လံၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

          ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ေနလည္ပိုင္းတြင္ ဒီဂရီေကာလိပ္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္ မွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ ပါေမာကၡမ်ား၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ လိုအပ္သည္မ်ား ညႇိႏႈိင္းေပါင္းစပ္ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့သည္။

          နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး က႑ေတြအား ပိုမိုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ အထူးအေလးထားေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိေနသကဲ့သို႔ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္လည္း ေဝးလံေခါင္ပါးသည့္ နယ္စပ္ေဒသအသီးသီးမွာရွိသည့္ တိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ားလူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ားအား ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္ (စစ္ကိုင္း)၊ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ားစြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဒီဂရီေကာလိပ္ (ရန္ကုန္၊စစ္ကိုင္း) တို႔၌ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပး လ်က္ရွိၿပီး ေအာင္ျမင္တတ္ေျမာက္သူမ်ားအား လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲမႈ၊ ဘာသာစကား ကြဲျပားမႈ၊ ရာသီဥတုအေျခအေန ဆိုးဝါးမႈ ႏွင့္ ေဝးလံေခါင္ပါး၍ ျပည္မမွ သြားေရာက္ရန္ခက္ခဲသည့္ နယ္စပ္ေဒသအသီးသီးသို႔ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား၏ ပညာရည္တိုးတက္ျမင့္မားလာေစေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၌ ခန႔္အပ္တာဝန္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။