ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ဥေရာပသမဂၢမွ Commissioner for Humanitarian Aid and Crisis Management ျဖစ္သူ H.E. Mr. Christos Stylianides ႏွင့္အဖြဲ႕ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / May 12, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမလ ၁၂ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ဥေရာပသမဂၢမွ Commissioner for Humanitarian Aid and Crisis Management ျဖစ္သူ H.E. Mr. Christos Stylianides ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ယေန႔နံနက္ (၁၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

          ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက နယ္စပ္ေဒသမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈမ်ား၊ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ UN, NGOs, INGOs အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ နိုင္ငံအတြင္းရွိ နယ္စပ္ေဒသမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ တိုးတက္ေရးအတြက္ ဘက္စုံ၊ က႑စုံမွ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၏ ေအာင္ျမင္ ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ႏွစ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ေရရွည္သဟဇာတျဖစ္စြာ အတူလက္တြဲ ေနထိုင္နိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈမ်ား၊ ေဒသအတြင္း စီးပြားေရး၊ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လုံျခဳံေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ပိုမိုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညႇိႏွိုင္းေပါင္းစပ္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ ေပးေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ေဒါက္တာကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၏ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာပါ အခ်က္မ်ားကို စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈႏွင့္ ေရွ႕ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအမံမ်ား၊ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီ ေပးေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ဘသာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္မည့္ အလားအလာမ်ားအား အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။