ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ ကုလသမဂၢ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ UNDP ၏ လက္ေထာက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္အဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Dec 13, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၃

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္သည္ ကုလ သမဂၢ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ UNDP ၏ လက္ေထာက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အာရွ-ပစိဖိတ္ ေဒသဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Mr. Haoliang Xu ႏွင့္အဖြဲ႕အား ယေန႔ နံနက္ (၁၁) နာရီခြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။

          ထိုသို႔ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းရွိ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေနာက္က် က်န္ေနခဲ့သည့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ နယ္စပ္ေဒသမ်ားရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ နိုင္ငံတကာအစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ နိုင္ငံတကာအစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ နိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈမ်ား၊ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ ကုလသမဂၢမွ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ နိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာလွုပ္ရွားသြားလာခြင့္၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လုံျခဳံေရး၊ IDP စခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းေရး၊ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူ အညီမ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ေပးအပ္ေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကိစၥ ရပ္မ်ား၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ ေရရွည္ပဋိပကၡ ကင္းေဝးေရးႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေရး၊ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

          အဆိုပါေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ႏွင့္ တာဝန္ ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။