ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Mar 13, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္  မတ္   ၁၃      

                   နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္သည္ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ မတ္လ (၁၂) ရက္ေန႕တြင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဇာဒက္ႀကီးကြၽန္းသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းအရ ၂၀၁၃-၂၀၁၄  ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ ဇာဒက္ႀကီးကြၽန္းပတ္လမ္းမွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း သဘာဝေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားခဲ့သည့္လမ္းပိုင္း ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းခြင္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

                   ေရွးဦးစြာ လမ္းျပဳျပင္ေရးတာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ေနေသာ  ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူက လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ အေျခအေနမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမွ လမ္းလုပ္ငန္းအရည္အေသြး စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္မာေကာင္းမြန္ေစေရး စဥ္းစားေဆာင္႐ြက္သြားၾကရန္ မွာၾကားခဲ့ၿပီး  လိုအပ္သည္မ်ား ညွိႏွိုင္းေပါင္းစပ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ျပဳျပင္ၿပီးျဖစ္ေသာ လမ္းပိုင္းမ်ားအား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ လိုက္လံၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

                   ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ မတ္လ (၁၃) ရက္ေန႕တြင္ ကမ္းရိုးတန္းေဒသတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေသာင္းထိုက္ေ႐ႊ၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးေက်ာ္ေဇယ်တိဳ႕ လိုက္ပါလ်က္ ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၁၉၉၈ ခုႏွစ္က မဟာဗ်ဴဟာလမ္းအစီအစဥ္အရ ေဖာက္လုပ္ခဲ့သည့္ ဟန္ကျပဳ-႐ြာေဟ့လူလမ္း (၃၄/၄) မိုင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းခြင္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ပထမ (၆) လပတ္  ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ ေျမလမ္းျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း (၈/၀) မိုင္၊ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း (၁/၄) မိုင္ ၿပီးစီးမႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ သံကူကြန္ကရစ္တံတား (၁၀၀) ေပ တစ္စင္း ၊ (၆၅) ေပ တစ္စင္း ႏွင့္ Box Culvert (၉) စင္း တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ရာ တာဝန္ခံအင္ဂ်င္နီယာမ်ားမွ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈအေျခအေန ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ  ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္  နိုင္ငံေတာ္ခြင့္ျပဳေငြအရ သတ္မွတ္အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္သြားၾကရန္၊ ျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိသည့္ သဘာဝေဘး ေရႀကီးျဖစ္စဥ္မ်ားကို တြက္ဆစဥ္းစားထည့္သြင္း ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးခ်ိန္တြင္လည္း ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေစေရးအတြက္  ေဒသခံျပည္သူလူထုကလည္း ဝိုင္းဝန္းကူညီထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္သြားၾကရန္ မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။