ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ ယာဥ္/ယႏၲရားမ်ား စုဖြဲ႕ထားရွိမႈအေျခအေနမ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Dec 16, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ  ၁၆

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္သည္ တာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလ်က္  ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန မိတၳီလာခရိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႀကီးၾကပ္ေရး႐ုံး၌ စုဖြဲ႕သိုေလွာင္ထားရွိသည့္ ယာဥ္/ယႏၲရားမ်ားအား သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့သည္။

          ေရွးဦးစြာ မိတၳီလာခရိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႀကီးၾကပ္ေရး႐ုံး တာဝန္ခံ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွူး ဦးသီဟေဇာ္မွ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေရးေပၚ သုံးစြဲနိုင္ရန္ ယာဥ္/ယႏၲရားမ်ား စုဖြဲ႕ထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ယာဥ္/ယႏၲရားမ်ား၏ စက္စြမ္းအားအျပည့္အဝအသုံးခ်နိုင္ေရးအတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ႀကံ့ခိုင္မႈ ျပဳလုပ္ထားရွိေရး၊ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား၌ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ အသုံးျပဳနိုင္ရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိေရး၊ မီးေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အေလးထား ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ မွာၾကားခဲ့သည္။       

          ထို႔ေနာက္ ယာဥ္/ယႏၲရားမ်ားႀကံ့ခိုင္မႈအတြက္ စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္မႈမ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး ခဲ့ၿပီး လိုအပ္သည္မ်ားျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။