နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပထမအႀကိမ္ လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးက်င္းပျပဳလုပ္

by Thinmbadm1n / May 16, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမလ ၁၆ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈  ပထမအႀကိမ္လုပ္ငန္း ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးအား ယမန္ေန႔နံနက္ (၁၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန စုေပါင္းအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္၊ ပညာေရးနွင့္ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ေခတၱညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယအျမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ညြန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဒီဂရီေကာလိပ္ (ရန္ကုန္၊စစ္ကိုင္း)၊ ဗဟိုေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း (ရန္ကုန္) တို႔မွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဦးစီးဌာနမွဴးမ်ား၊ ခရိုင္ဦးစီးမွဴးမ်ား၊ လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း (၄၄) ေက်ာင္း၊ စက္မွုလက္မွုသင္တန္းေက်ာင္း( ၇) ေက်ာင္း၊ အိမ္တြင္းမွုသင္တန္းေက်ာင္း (၄၃) ေက်ာင္းတို႔မွ ေက်ာင္းအုပ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾက ပါသည္။

          ေရွးဦးစြာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာန အား ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ ပထဝီအေနအထား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားရဲ့ ဓေလ့ထုံးတမ္း အစဥ္အလာမ်ား၊ ျပည္နယ္/ျပည္မ မခြဲျခားဘဲ တစ္နိုင္ငံလုံး အၾကားအလပ္မရွိ  ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ေနာက္က်က်န္ရစ္ခဲ့သည့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး လုပ္ငန္းမ်ားအားေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ ေပးအပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ နယ္စပ္ေဒသမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားရွိ တိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ႏွစ္ (၃၀) ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္း အေပၚ (၅) ႏွစ္ စီမံကိန္းမ်ား ႏွစ္အလိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပး လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယခုအခါ နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မွု အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီအား ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး နယ္စပ္ေဒသမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ တိုးတက္ျမႇင့္မားလာေရးအတြက္ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ကာ  ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏွိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ နယ္စပ္ေဒသမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားအားလုံး ေမၽွာ္မွန္းထားတဲ့ ထာဝရၿငိမ္ခ်မ္းေရး ရရွိေရး ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္  ဒီမိုကေရစီကို အေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ထူေထာင္ေရးအတြက္လည္း အေထာက္အကူ ျပဳလ်က္ရွိသည့္အတြက္ မိမိတို႔ ဝန္ႀကီးဌာနရဲ့လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားအေပၚ ယုံၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖင့္ တာဝန္သိ၊ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံ၍ ေဆာင္ရြက္ သြားၾကရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက မိမိတို႔၏ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ား၊ လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ စက္မွုလက္မွု လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အိမ္တြင္းမွု သက္ေမြးလုပ္ငန္း ပညာသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၏ အေထာက္အပံ့ခံ ေက်ာင္းမ်ား၌ တက္ေရာက္ေနၾကသည့္ တိုင္းရင္းသား/တိုင္းရင္းသူမ်ားအား အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားအျပင္ ဒို႔တာဝန္အေရး (၃) ပါးကို ဦးထိပ္ထားၿပီး တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညႊတ္မွု စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္ ရင့္သန္ခိုင္မာလာေအာင္ စိတ္ဓါတ္၊ စည္းကမ္း၊ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ား၊ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမွုေရး၊ လုံျခဳံေရးႏွင့္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကို လည္း ျပည့္စုံႂကြယ္ဝစြာ ေလ့လာတတ္ေစရန္၊ အမိန႔္နာခံတတ္မွု၊   စည္းစည္းလုံးလုံး ညီညီညႊတ္ညႊတ္ျဖင့္ ေပါင္းသင္းေနထိုင္မွု စသည္မ်ားကို ထည့္သြင္း ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ နယ္စပ္ေဒသေပါင္းစုံမွ တိုင္းရင္းသား/ တိုင္းရင္းသူ မ်ားအား နိုင္ငံေတာ္မွ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရာႏွုန္းျပည့္ အေထာက္အပံ့မ်ားျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနမွုမ်ားကို သိရွိနားလည္ၿပီး ေနာင္တစ္ခ်ိန္ တြင္ နယ္စပ္ေဒသမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ထမ္းေဆာင္နိုင္မည့္ နိုင္ငံသားေကာင္းရတနာမ်ားျဖစ္ေအာင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကား သည္။ 

          ထို႔ေနာက္ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ေခတၱညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အလိုက္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမွုမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆြးေႏြး တင္ျပၿပီး တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္ (ရန္ကုန္၊စစ္ကိုင္း)၊ ဗဟိုေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းဌာနခြဲႏွင့္ အိမ္တြင္းမွုသက္ေမြး လုပ္ငန္းပညာ သင္တန္းေက်ာင္း ဌာနခြဲမ်ားမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားက သက္ဆိုင္ရာ က႑အလိုက္ ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။

ဆက္လက္၍ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္က ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မွု  တင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အားသာခ်က္/  အားနည္းခ်က္မ်ားကို သုံးသပ္အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေဆြးေႏြးသုံးသပ္ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ  လိုအပ္ခ်က္ ရွိသည္မ်ားအား ေပါင္းစပ္ညႇိႏွိုင္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။