နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Feb 24, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္  ေဖေဖာ္ဝါရီ  ၂၃

                   နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္သည္ အင္ဂ်င္နီယာမွဴးႀကီး ဦးခင္ေမာင္လတ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားလိုက္ပါလ်က္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဗဟိုေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းသို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ ရက္ေန႔ ၊ ၁၀:၃၀ နာရီအခ်ိန္ ေရာက္ရွိကာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ႑ာေရးႏွစ္ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည့္ (၄)ထပ္စာသင္ေဆာင္ ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဂိုေဒါင္၊ ဒုတိယ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးေနအိမ္ ေဆာက္လုပ္ေနမႈမ်ား ႏွင့္ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဒီဂရီ ေကာလိပ္(ရန္ကုန္)၌ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိသည့္ (၄)ထပ္စာသင္ေဆာင္၊ (၃)ထပ္ ဆရာမမ်ားေဆာင္ ၊ စုေပါင္းစာသင္ခန္းမ တည္ေဆာက္ေနမႈမ်ားကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး အေဆာက္အဦးမ်ားအား သတ္မွတ္ကာလအတြင္း အခ်ိန္မီၿပီးစီးေရး၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ အညီ အရည္အေသြးျပည့္မီေစေရး၊ ေက်ာင္းမွအရည္အေသြး စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕မ်ားကစနစ္တက် စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္သြားေရးကို မွာၾကားကာ လိုအပ္သည္မ်ား ေပါင္းစပ္ညႇိႏွိုင္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

                   ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္(ရန္ကုန္) (၃)ထပ္ပင္မစာသင္ေဆာင္၌ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ ပါေမာကၡ၊ ဌာန မွဴးမ်ား၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၏ ေက်ာင္းပိုင္းဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းခ်က္ မ်ားႏွင့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ညႇိႏွိုင္းျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာန ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ တိုင္းရင္းသားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္(၁)ခုႏွင့္ ဒီဂရီေကာလိပ္(၂)ခု ၊ လူငယ္သင္တန္း ေက်ာင္း (၄၅)ေက်ာင္း၊ အိမ္တြင္းမႈသင္တန္းေက်ာင္း (၄၅) ေက်ာင္း ၊ စက္မႈလက္မႈသင္တန္းေက်ာင္း (၉)ေက်ာင္းတို႔တြင္ နယ္စပ္ေဒသတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား၏ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဝန္ႀကီးဌာန၏ မူဝါဒ(၄)ရပ္၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၏ ရည္မွန္းခ်က္(၄)ရပ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ား၏ရည္ရြယ္ခ်က္ (၆) ခ်က္ႏွင့္အညီ ဆရာ/ဆရာမမ်ားက ဆရာေကာင္းတို႔၏က်င့္ဝတ္၊ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေကာင္းတစ္ဦး၏ အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္အညီ တပည့္ သားသမီးမ်ားအေပၚ ကိုယ္စြမ္းဉာဏ္စြမ္းရွိသ၍ တကၠသိုလ္စာေပ ပညာရပ္မ်ားသာမက စိတ္ဓါတ္ ေကာင္းမြန္မႈ၊ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈ၊ အခ်ိန္ကိုစနစ္တက်စီမံ ခန႔္ခြဲတတ္မႈ၊ က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ လူငယ္မ်ားျဖစ္လာေစေရး၊  စာေပဖတ္ရႈေလ့လာေသာဝါသနာ ရင့္သန္ေစေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံး ညီညႊတ္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္ ရွင္သန္ထက္ျမက္ေစေရးတို႔ကိုပါ  ပူးတြဲသင္ၾကားေပး သြားၾကရန္၊ နိုင္ငံ့အက်ိဳးသယ္ပိုးနိုင္သည့္ သားေကာင္းရတနာမ်ားျဖစ္ေအာင္ ကိုယ္စြမ္းဉာဏ္စြမ္းရွိသမၽွ အေကာင္းဆုံး ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ေလ့က်င့္ေပးသြားၾကရန္ မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။