နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၏ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝး (၁/၂၀၁၉) က်င္းပ

by Thinmbadm1n / Jan 25, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၂၅

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝး (၁/၂၀၁၉) ကို ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန စုေပါင္းခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ရာ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားမွ လုံျခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္း/ေဒသမ်ားမွ ဦးစီးဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနရွိ ဦးစီးဌာနမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

          ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုရန္ပုံေငြျဖင့္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ား ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲ ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ မျဖစ္မေန ထပ္မံေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ ျဖည့္စြက္လုပ္ငန္းမ်ားကို အႀကံျပဳ တင္ျပၾကရန္၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လ်ာထားေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေစရန္၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား Overlab မျဖစ္ေစရန္၊ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဘတ္ဂ်က္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္စပ္ေနပါသျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ မိမိတို႔အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္နားလည္ယုံၾကည္မႈ၊ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈမ်ားျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ၾကရန္၊ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရရွိ လာသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား၊ ေတြ႕ၾကဳံရသည့္အခက္အခဲမ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ယေန႔အစည္းအေဝးကို ေခၚယူက်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

          ဆက္လက္၍ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသရွိ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား၏ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မူဝါဒ (၄) ရပ္၊ ရည္မွန္းခ်က္ (၇) ရပ္၊ လုပ္ငန္းစဥ္ (၁၈) ရပ္တို႔ကို ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒကိုလည္း ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ျပဌာန္းထားၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပင္မစီမံကိန္းမ်ား၊ ႏွစ္ရွည္/ႏွစ္တိုစီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္လုံျခဳံေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး စသည့္က႑ေပါင္းစုံ တိုးတက္ျမင့္မားေကာင္းမြန္လာေအာင္ ႀကိဳးပမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ေဒသမ်ားအားလုံး အၾကားအလပ္မရွိ၊ ေရျခားေျမျခားမရွိ တစ္ေျပးညီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနကလည္း နိုင္ငံေတာ္အႀကီး အကဲမ်ား၏ လမ္းညႊန္ခ်က္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တင္ျပေတာင္းဆိုခ်က္၊ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၏ တင္ျပေတာင္းဆိုခ်က္၊ ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ ေတာင္းဆိုလိုလားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည့္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ တည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

          ထို႔ေနာက္ အစီအစဥ္အရ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီး ဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြအေပၚ  တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အသီးသီးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအသီးသီးသို႔ ခြဲေဝခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ရန္ပုံေငြျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားမွ လုံျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ ေရးရာဝန္ႀကီးမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း/ေဒသဦးစီးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒မ်ားက မိမိတို႔ ေဒသအလိုက္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ မျဖစ္မေန ထပ္မံျဖည့္စြက္ေပးရန္ လိုအပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဒသခံ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ထပ္မံေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည့္ လမ္း၊ တံတား၊ Box Culvert၊ စိမ့္စမ္းေရသြယ္ယူျခင္း၊ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ဆိုလာမီးလင္းေရး စသည့္ ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္က ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ဦးစီးအဖြဲ႕မ်ားက ဝိုင္းဝန္းပါဝင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈ၊ သတ္မွတ္ထားသည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္အခ်က္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္တို႔ ပူးေပါင္းညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္၍ ေျဖၾကားခဲ့ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ဘိန္းအစားထိုး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေရွ႕ေျပးစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး  ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္က သက္ဆိုင္ရာ နယ္စပ္ေရးရာႏွင့္ လုံျခဳံေရးဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဦးစီးအဖြဲ႕ဥကၠ႒မ်ား၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးရွိ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ေပါင္းစပ္ျဖည့္ဆည္း ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။